Hvad er Ganløse Bylaug?

Ganløse Bylaug blev stiftet 14. juni 2005.

 

Bylaugets formål er

 

- at virke for, at Ganløse forbliver en levende landsby med bevarelse og udvikling af det eksiste­rende kultur- og sportsliv samt at styrke sammenholdet mellem områdets borgere.

Dette er bl.a. sket ved, at Bylauget engagerede sig kraftigt i kampen for at bevare Ganløse Bibliotek, hvilket medvirkede til, at kommunalbestyrelsen trods nedlæggelse af Stenløse bibliotek besluttede at bevare - et ganske vist minimeret - Ganløse Bibliotek, men med elektronisk åbning alle ugens dage.

Desuden har Bylauget støttet alle de gode kræfter, som arbejdede for at bevare byens svømmebassin, hvilket er lykkedes trods nedlæggelse af Stenløse svømmebassin.

For at styrke sammenholdet i Ganløse har Bylauget flere år arrangeret og dækket de temmelig væsentlige udgifter til arrangementet ved sankthansbålet i Lunden, ligesom Bylauget hvert år den sidste fredag i august afholder byfesten ”Ganløse by Night”. Desuden er Bylauget medarrangør af arrangementet ved tænding af byens juletræ fredagen før advent.

Endvidere har Bylauget afholdt borgermøder, når særlige sager burde drøftes (bl.a. Købmandsgårdens frem­tid), ligesom der sidste søndag før kommunevalget afholdes vælgermøder med de lokale kandidater.

 

- at sikre Ganløse bymidte som centrum for områdets handelsliv.

Dette sker bl.a. ved, at Bylauget i flere sammenhænge samarbejder med byens handelsstandsforening.

Desuden har Bylauget på enhver måde søgt at fremme ethvert tiltag for at retablere handel i den gamle købmandsgård. Bylaugsbestyrelsen har således afholdt flere møder med ejeren og er i løbende kontakt med ham, idet man opfordrer til en snarlig nedrivning af den forfalden bygning eller en genopbygning, idet den reviderede lokalplan har åbnet adskillige muligheder for dette.

Bylauget har gennem hele forløbet haft stadig indsigt i projekteringen af den ny ”Kiwi”-købmandsbutik.

Det er i øvrigt Bylauget, som står bag internetportalen www.ganloeseby.dk, som blandt andet har til formål at fremme handelslivet i området samt at informere om aktiviteter og begivenheder i Ganløse.

 

- at sikre, at udviklingen i Ganløse og opland sker med respekt for og i harmoni med de kultur­historiske og naturmæssige kvaliteter.

I adskillige tilfælde har kommunen sendt sager til høring i Bylaugsbestyrelsen – dette gælder blandt andet ansøgninger om dispensation fra Ganløses bevarende lokalplan.

Endvidere arbejder Bylaugsbestyrelsen aktivt for at fastholde et dyrehold på byens middelalderlige forte, der må betegnes som en af byens unikke kulturhistoriske seværdigheder.

Det er desuden Bylauget som står bag den nylig udførte rensning og opmaling af byens eneste mindesmærke, grundlovsstenen.

 

- at bevare det landsbymæssige særpræg og de grønne områder i Ganløse og at arbejde for et sammenhængende stisystem.

Bylauget gik som en af sine første opgaver særdeles kraftigt ind i forsøget på at bevare Assergården, men måtte desværre til slut erkende, at kommunalbestyrelsen var fast besluttet på at sælge den gamle landbrugs­bygning til nedrivning med det formål at opføre ejerboliger.

Desuden protesterede Bylauget kraftigt mod kommunalbestyrelsens planer om at sælge dele af byens grønne fællesarealer som byggegrunde.

Bylauget arbejder for en fastholden og udbygning af stisystemet omkring byen og har bl.a. udgivet et sti-kort over Ganløseområdet samt stillet forslag til ny stier. Kortet er senere redigeret og ligger på hjemmesiden.

Bylauget står desuden bag bestræbelserne for at bekæmpe den invasive Bjørneklo i vort område.

 

- at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem kon­struktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt.

Efter kommunesammenlægningen har det i flere tilfælde vist sig vigtigt, at kommunens største landsby har etableret et kraftigt talerør overfor myndighederne. Det er vor erfaring, at myndighederne lytter til Bylauget.

Desuden har Ganløse Bylaug været initiativtager til etablering af ”Landsbyrådet”, som udtaler sig på vegne af alle kommunens mindre bysamfund.

 

Læs vedtægterne

Læs bylaugets Vedtægter som er vedtaget af generalforsamlingen.

 

Hvad laver bestyrelsen?

På hjemmesiden ”www.ganloeseby.dk” kan du følge med i Bylaugets arbejde, idet alle referater af bestyrel­sesmøder og generalforsamlinger samt korrespondance lægges på hjemmesiden. Desuden er det her også muligt at finde orientering om Bylaugets vedtægter, arbejdsgruppernes arbejde, nyhedsbreve til medlemmerne, hvem der er valgt til bestyrelsen mv.

 

Hvordan bliver du medlem af Ganløse Bylaug?

Via Bylaugets hjemmeside, ”www.ganloseby.dk”, kan du indmelde dig.

Medlemskabet er personligt og et beskedent kontingent på 50 kr. opkræves hvert år i januar måned.

 

Guld annoncører

Image Map

 

Sølv annoncører

Image Map

Copyright © 2011 Ganløse Bylaug
All Rights Reserved.